مریم رمضان 

 
 

کارشناس ارشد روانشناسى متخصص در درمان اضطراب، افسردگى و روابط بین فردى (زوج درمانى)

 

 

 

شماره عضویت: ۲۴۵۵۸

 

 
 
 

دوره هاى آموزشى و تخصصى:

 

 

 

سال۲۰۲۰ :شرکت در وورکشاپ “آشنایى و درمان وسواس فکرى-عملى و اختالالت اضطرابى” بمدت۵۰ ساعت در موسسه الف با تدریس دکتر
احسان فتوحى عضو جامعه روانپزشکان اروپا و نیز عضو جامعه اساتید و متخصصان ایرانى در آلمان و اخذ گواهینامه کارگاه مذکور صادره از آلمان

تابستان ١٣٩٩ :گذراندن دوره “شفاى رابطه” با محوریت زوج درمانى به مدت ٣٢ ساعت توسط دکتر مریم آقایى در قالب وبینار

بهمن ١٣٩۶ :شرکت در دوره “مصاحبه تشخیصى و درمان اختالالت روانى” بمدت ١۶ ساعت با تدریس دکتر پرویز شریفى مؤسس مرکز
خدمات روانشناسى و مشاوره احیاء

 

بهمن ١٣٩۶ :شرکت در دوره “آموزش اعتماد به نفس با فنون تانگ فو” به مدت ٨ ساعت با تدریس دکتر پرویز شریفى مؤسس مرکز خدمات
روانشناسى و مشاوره احیا

 

بهار ١٣٩٧ :شرکت در دوره “طرحواره درمانى مقدماتى” به مدت ٧۰ ساعت در مرکز روان حامى با تدریس دکتر حمید بهرامى زاده استاد
دانشگاه عالمه طباطبائى

 

تابستان و پاییز ١٣٩٧ :شرکت در دوره “طرحواره درمانى پیشرفته همراه با گروه درمانى” به مدت ٨۰ ساعت در مرکز روان حامى با تدریس دکتر
حمید بهرامى زاده استاد دانشگاه عالمه طباطبائى

سال ١٣٩٣ :شرکت در دوره آموزشى تخصصى “ارزیابى و تشخیص اختالالت شخصیت” به مدت ٣٢ ساعت با تدریس دکتر فرهاد پرویزیان
استاد دانشگاه تهران در کلینیک روانشناسى توانمندسازان ذهن

سال ١٣٩۴ :گذران دوره “زبان بدن” با تدریس دکتر فرهاد پرویزیان به مدت ٨ ساعت در کلینیک روان شناسى توانمندسازان ذهن
شرح تخصص و توانمندیهاى حرفه اى:

سال ١٣٩٣ :سوپرویژن در کلینیک توانمندسازان ذهن بمدت یکسال

 

 

تحصیلات :

کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی
سال قبولی در دانشگاه: ۱۳۹۰
عضو انجمن روانشناسان ایران

سالهاى ١٣٩٨-١٣٩۴ :درمانگر در کلینیک مسیر سبز واقع در میدان نبوت
سال ١٣٩٨ به بعد: درمانگر تمام وقت در کلینیک دکتر سالمت واقع در خیابان پیروزى و کسب تجربه بالینى درمان بیش از ١٣۰۰ مراجع در یک
سال اخیر در مرکز نامبرده

 

شرح پژوهشها:

سال ١٣٩۴ :مطالعه و پژوهش در خصوص بیمارى اوتیسم در مدارس خاص اوتیسم در تهران (صرفا جهت کسب آگاهى در این حوزه)
سال ١٣٩۴ :ارائه مقاله علمى پژوهشى در زمینه بررسى عملکردهاى اجرایى مغز در مصرف کنندگان شیشه و حشیش و نیز حضور به مدت ۶
ماه در یک مرکز ترک اعتیاد جهت مطالعه و پژوهش میدانى

سال ١٣٩۴ :به مدت ۶ ماه حضور در جمعیت کنگره ۶۰ جهت تحقیق بر روى اثربخشیه مشارکت خانواده بر روى ترک اعتیاد و پرهیز از
لغزشهاى مکرر مصرف کنندگان

 

سال ١٣٩۴ :اجراء متد درمان فراشناخت بر روى مصرف کنندگان شیشه و حشیش و بررسى عملکردهاى اجرایى مغز ایشان قبل و بعد از مداخله درمانى )این پژوهش براى اولین بار توسط اینجانب بر روى ۵۰ مصرف
کننده مواد مخدر انجام و بررسى گردید و مشمول قدردانى توسط مرکز مطالعات ملى اعتیاد در تهران گردید که جزو افتخارات اینجانب میباشد

سال ١٣٩۵ :ارائه پوسترى با محتواى اعتیاد در کنگره بین المللى اعتیاد در دانشگاه علوم بهزیستى واقع در بلوار دانشجوى ولنجک
از بهمن ١٣٩٨ تا اکنون: جزو تیم تخصصى درمان چاقى عصبى (پرخوری عصبی) در کلینیک دکتر سلامت بوده و همچنان در حال درمان و نیز تولید و ارائه محتواى علمى در قالب وویس پادکست و ویدئوى آموزشى
در اپلیکیشن و سایت دکتر سلامت می باشد.